Rektor

Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande.

Rektors ansvar specificeras ytterligare i läroplanerna. Rektor förväntas som pedagogisk ledare och chef ta ett övergripande ansvar för att skolans verksamhet inriktas mot de nationella målen. I läroplanen framgår också att elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag . De ska alla stödja alla elevers utveckling mot målen, både kunskapsmål och sociala mål, vilket innebär att elevhälsans personal ska verka på pedagogernas traditionella huvudarena.

Elevhälsan ska också arbeta hälsofrämjande och förebyggande, vilket ställer krav på samarbete. Ett exempel är när elever riskerar att inte nå målen och skolan ska tillgodose elevens behov av särskilt stöd. När elevens behov av stöd utreds ska skolledningen och undervisande lärare samråda med elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt (Lgr 22).

 

Uppdaterad: