Skolråd

Skolrådet diskuterar frågor av betydelse för elever, vårdnadshavare och verksamhet, däribland

Budgetförslag och fördelning av resurser
Skolans organisation
Lokalfrågor
Arbetsmiljöfrågor
Pedagogiska frågor
Värdegrundsfrågor och regler på skolan
Trivselfrämjande åtgärder.
Former för kontakter mellan hem och skola.
Skolrådet består av föräldra-personalrepresentanter och skolledning.
Frågor som avser enskild elev eller anställd skall ej behandlas i skolrådet.

Uppdaterad: