Skolval

Förskoleklass
Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Trots att skolformen inte är obligatorisk går de flesta av sexåringarna i förskoleklass. Barn får tas emot även som femåringar.

Vad styr verksamheten?
Skollag, förordning och läroplan ligger till grund för verksamheten. Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan respektive sameskolan. Del ett i läroplanen gäller fullt ut för förskoleklassen och del två gäller i tillämpliga delar. Del tre behandlar kursplaner och gäller inte för förskoleklassen.

Du väljer skola i e-tjänsten eBarnUngdom.

eBarnUngdom

Uppdaterad: