Förväntansdokument

Gemensamt förväntansdokument för Uppsalas kommunala grundskolor

Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. I skollag och läroplan tydliggörs de förväntningar elev och vårdnadshavare kan ha på skolan. Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och ska skapa de allra bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Det kräver att skola och hem samarbetar.

Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller inom Uppsala kommuns kommunala skolor. Forskning visar att positiva förväntningar bidrar till ökade förutsättningar för att elever ska bli motiverade till skolarbete. Därmed ökar även förutsättningarna för elever att nå utbildningens mål. En trivsam miljö innebär att alla bidrar genom att visa hänsyn, har ett trevligt språk och värnar om skolans yttre och inre omgivning. En skola fri från kränkningar bygger på att alla har tolerans för och respekterar olikheter.

Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig att skolan tydliggör sitt arbete med de åtaganden som skolan har. Som vårdnadshavare kan du också förvänta dig att skolan informerar om viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar till skolan och andra praktiska frågor.

Skolan förväntar sig att vårdnadshavare tar del av den information som delas genom den kontaktväg som skolan använder. Andra förväntningar är att vårdnadshavare respekterar och följer de rutiner, regler och riktlinjer som upprättats av skolan. Vårdnadshavare förväntas även stötta sitt barn och ge förutsättningar för barnets lärande.

Elever förväntas, utifrån mognad och förmåga, följa de rutiner och regler som finns på respektive skola. De rättigheter som finns för alla elever i skolan motsvaras också av skyldigheter.

Bälinge skolas förväntansdokument

Nedan förtydligas vad som gäller på Bälinge skola, som ett komplement till Uppsala kommuns grundskolors övergripande förväntansdokument

Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av skolan/fritidshemmet: 

 • Att skolan/fritidshemmet arbetar för att alla elever ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt lärande och i sitt skolarbete 
 • Att skolan/fritidshemmet ser till att alla elever får utmaningar på rätt nivå
 • Att skolan kontinuerligt ger elev och vårdnadshavare information om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling 
 • Att skolan/fritidshemmet arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan 
 • Att all personal arbetar förebyggande och griper alltid in vid misstanke om kränkande behandling och hjälper eleverna hantera konflikter eller andra problem
 • Att du får en öppen och bra kommunikation från skolan/fritidshemmet 
 • Att respons på skickad e-post kan förväntas inom två arbetsdagar. Telefonkontakter sker under arbetstid, kl. 08-17 de dagar läraren/personalen är i tjänst 


Av dig som är elev på skolan förväntar vi oss följande: 

 • Att du tar ansvar för och engagerar dig i ditt skolarbete och försöker göra ditt bästa 
 • Att du bidrar till allas arbetsro och respekterar att skolan/fritidshemmet är en arbetsplats 
 • Att du är rädd om vår skola/fritidshem och de saker du använder 
 • Att du samarbetar med andra 
 • Att du följer skolans/fritidshemmets ordningsregler och värdegrund 
 • Att du har en positiv attityd i skolan och på fritidshemmet 
 • Att du respekterar allas olikheter och är en bra kamrat 
 • Att du berättar för någon vuxen om du eller en kamrat inte har det bra i skolan/fritidshemmet 

 

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss följande: 

 • Att du i första hand tar kontakt med närmast berörd lärare/fritidshemspersonal om du undrar över något eller om något i skolarbetet känns otydligt 
 • Att du förmedlar en positiv inställning till skola och fritidshem 
 • Att du deltar i de möten och samtal som skolan/fritidshemmet kallar till 
 • Att ditt barn kommer till skolan i tid och med rätt utrustning 
 • Att ditt barn kommer utvilad till skolan och har ätit frukost 
 • Att du tar del av veckobrev, fritidshemmets månadsbrev och annan information på Unikum 
 • Att du anmäler frånvaro i skola24 i god tid innan skolan börjar 
 • Att du fyller i vistelsetider i skola24, samt att du kontaktar personalen på fritidshemmet angående hemgång/tidsändringar samma dag  
 • Att du hjälper till med skolarbetet vid behov 
Uppdaterad: