Lilla och stora regnbågen.

Öppettider på fritids!

Morgonfritids på Stora Regnbågen kl. 06.00-08.00

Stängning på Fritids kl.17.30 mån-fred.

Här möts ni av Gudrun Hjorth som avsvarar för morgonomsorgen.

Telefon: 072-598 74 93

Det finns 2 fritidsavdelningar på Bälinge skola

På Lilla Regnbågen (Paviljongen) går Förskoleklass och 1:or.
Där arbetar Nils Melin, Linda Bergholm (fritidsansvarig) Anton Gonzalez och Alex Badiee Sandgren. 

På Stora Regnbågen (Paviljongen) går 2:or och 3:or.
Där arbetar Angelica Levin- Krogh, Mattias Gonzalez, Ellen Hållinggård, Pernilla Winder (fritidsansvarig) och Hugo Åhman.  

Telefonnummer till avdelningarna
Lilla Regnbågen 072-581 95 04 

Stora Regnbågen 072-581 95 05

Man kan även skicka mail till respektive avdelning. 
Många föräldrar skickar barnets tider för veckan till oss.
Vill bara påminna om att skriva vilken klass barnet går i då vi har många barn med samma namn.

Lilla regnbågen:
 lillafritidsbalinge@gmail.com

Stora regnbågen: storafritidsbalinge@gmail.com

Skolbarnomsorgen på Bälinge skola.
Vi följer den nationella läroplanen för grundskolan och skolverkets råd för fritidshem.
Verksamheten skall utgå ifrån barnens behov och förutsättningar. Vi vuxna vill skapa en verksamhet som är tydlig i sin struktur, där barnen känner sig trygga både fysiskt och psykiskt. Vi tar tillvara den kompetens som finns i personalgruppen.

Verksamheten bygger på följande ledord:

Värdegrund
Vårt mål är att den gemensamma värdegrunden vi har på skolan skall genomsyra hela fritidsverksamheten, bl.a. genom samtal i våra veckosamlingar, och tydliga förhållningsregler.

Socialt samspel
Vårt mål är att stärka barnens självförtroende och därmed deras förmåga att acceptera och respektera andra, genom kamratsamtal, sociogram och aktivt visa hur vi kan lösa konflikter tillsammans.

Kreativt skapande
Målet är att verksamheten på fritidshemmet ska utgå ifrån barnens individuella behov och förutsättningar. Vi strävar efter att stimulera barnens nyfikenhet, kreativitet, och skaparlust, genom tillgång till utmanande material och miljöer som inspirerar till fritt skapande.

Lärande genom lek
Vi strävar efter att ha en helhetssyn på barnens Hela dag. Det ska finnas tid och rum för lek, vila och avkoppling. Genom att stimulera leken i lärandet får barnen möjlighet till meningsfulla färdigheter. Genom att skapa olika "lugna områden" på fritids finns det plats och tid för kontemplation.

Föräldrakontakten
Vi vill ha en öppen och rak dialog med föräldrar. De får fortlöpande information om verksamheten genom våra månadsbrev, men också genom dagliga samtal när barnen hämtas på fritids.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lilla och stora regnbågen.