Förskoleklass

Förskoleklassen har följande personal.

Carina Carlsson 

Catharina Pettersson

Angelika Levin-Krogh

Alice Jansson Rahlgård

Susanne Lundevall

 

Vi planerar tillsammans och har gemensamma aktiviteter, tex månadskalas, sångstunder och uteaktiviteter. Vi lägger stor vikt vid att barnen får en trygg och bra grund för den framtida skolgången. Därför arbetar vi med skolans värdegrund på olika sätt. 

 

Mål för förskoleklassen
Det ska vara roligt att komma till skolan.
Arbetsglädje och motivation är de bästa förutsättningarna
för inlärning och utveckling.

Barnen ska:
Trivas och känna sig trygga i vår verksamhet.
Utveckla självständighet och känna gruppgemenskap.
Växa i skolan utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Få del av skolans alla resurser t.ex. idrottshall och vår fina utemiljö.
Vara väl förberedda när de börjar åk.1

Förskoleklassens arbetsplan:

VÄRDEGRUNDSARBETE
Vi bearbetar skolans gemensamma värdegrund på olika sätt.
Vi har värdegrundssamtal, då vi utgår från våra 5 värdegrundsord.SOCIAL UTVECKLING
Självkänsla, Empati, Ansvar och Samspel är de fyra nyckelorden som vi samtalar och arbetar med.
Leken är viktig för det sociala samspelet.

SPRÅK / SVENSKA
Vi stimulerar barnen till språklig medvetenhet genom rim, ramsor, ljud och bokstavslekar. Vi arbetar efter Bornholmsmodellen och använder oss av Språket lyfter. Sagodjuret hjälper eleverna att berätta, skriva och illustera egna sagor med en början, handling och ett slut.

MATEMATIK
Vi arbetar med laborativ matematik, sifferlek och geometri.
Vi tränar och upplever olika matematiska begrepp genom praktiska övningar inomhus och utomhus.
Genom att upptäcka / jämföra / reflektera i vardagsmatematiken synliggör vi matematikens användningsområden. Vi har sifferbok och matematikbok.

MOTORIK
Vi främjar den motoriska utvecklingen genom rörelselek och idrott i idrottshallen. Materialet Röris använder vi oss av och varje vecka har vi utelek och vistelse i skogen. Under året observerar vi barnen enligt ett utarbetat grovmotoriskt protokoll.

FINMOTORIK
En god finmotorik är viktig inför åk. 1 och därför använder vi oss av olika finmotoriska aktiviteter dagligen.

ESTETISKA ÄMNEN
Musik / rytmik: Vi sjunger varje vecka och vi har storsjung tillsammans i samband med månadskalaset. Vi leker med klappramsor och använder oss av instrument för att främja rytmkänslan.
Drama: Barnen får möjlighet att uttrycka olika tankar och känslor genom dramaövningar. Vi främjar samarbetet och självkänslan genom att ha ett tillåtande klimat.
Skapande: Vi använder oss av olika tekniker och material för att främja barnens skaparglädje.

NATUR OCH MILJÖ
Hållbar utveckling: Vi vill göra barnen medvetna om den hållbara utvecklingen och vikten av att vara rädda om vår jord och vår natur.
Vi följer årstidernas olika växlingar och tidsbegrepp.
Djur och växter, Allemansrätten, Bondgården och Olika kretslopp

NO OCH TEKNIK
Genom experiment av olika slag får eleverna upptäcka och reflektera hur saker och ting fungerar i vårt samhälle och på vår jord. En viktig del är att ha en hypotes som man sedan kan testa och undersöka. Genom att använda konstruktionslek av diverse slag jobbar barnen med teknik. Material som vi använder oss av är boken Russinhissen och böckerna Kul att kunna om...

FRI LEK
Dagligen har vi fri lek utifrån barnens behov och intresse. Detta främjar fantasi och diverse sociala färdigheter som empati, turtagning och samspel.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass