Kvalitetsarbete

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har de tidigare kraven på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.

Av skollagen framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.

Även i läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Kvalitetsarbete