Speciallärare

På Bälinge skola arbetar tre speciallärare som tillsammans med övriga lärare verkar för att elever i behov av stöd får så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande.

Speciallärarna ingår i skolans elevhälsoteam och har huvudansvar för olika årskurser:  

  • Anna Lööw - Fsk och åk 2
  • Erika Andersson - åk 1 och 3
  • Linda Schiöld - åk 4 och 5

För att tidigt upptäcka elever i behov av stöd har Bälinge skola ett systematiskt screeningsarbete på gruppnivå. Specialläraren för respektive årskurs deltar tillsammans med klasslärarna i analysen av dessa screeningar. Specialläraren gör även kompletterande tester vid behov.  

Följande insatser bidrar speciallärarna med: 

  • Att tillföra fördjupad specialpedagogiskt kunnande till arbetslagen i syfte att tillgängliggöra undervisningen för alla elever.  
  • Stöd till elev/elever i helklass, mindre grupp eller enskilt. 
Uppdaterad: