Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

    De nationella proven kan också bidra till:

  • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna och ge 
    en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs.

Vi uppmanar också er föräldrar att försäkra er om att eleven inte missar viktig förberedelse inför proven.

Uppdaterad: