Vårt mottagande av elever

Oberoende av om man är barn eller vuxen känner man sig mer eller mindre osäker då man kommer som ny till en arbetsplats eller skola. Vi har en tanke synlig i traditioner, värdegrund och rutiner med hur vi möter nya elever på skolan. All personal såväl som klasslamrater har viktiga roller för att ta emot nya elever och få dessa att känna sig välkomna.

Vi följer upp varje enskilt mottagande för att förbättra våra rutiner.

Viktiga moment i vår mottagningsprocess:

- Första skoldagen på läsåret samlas alla elever och all personal på morgonen för att fira skolstarten på skolgården med sång, tal och ballongsläpp.
- Samtliga klasslärare vet vad som skall göras rörande mottagandet vid läsårsstarten och vid mottagandet av eleverna varje skoldag. Vi har enats om gemensamma rutiner och förhållningssätt vid mottagandet och bemötandet av elever.
- Information når ut till föräldrar i brev, på hemsidan och på informationsmöten. I början av höstterminen hålls föräldramöten i samtliga klasser vilka börjar med en gemensam information av skolledningen.
- Överlämnande från tidigare förskola/skola
- Mottagande besöksdagar
- Klasslärares och elevers arbete med att få med eleven i gruppen
- Utvärdering på klasskonferenser och utvecklingssamtal

Uppdaterad: