Beslut att Jumkils elever evakueras till Bälinge skola hösten 2016

Skolfastigheter fattade i maj beslut om att Jumkil skola ska evakueras hösten 2016. Grundskolan fick i uppdrag att i samråd med skolfastigheter ta fram ett förslag till evakueringslösning i lokaler som grundskolan har till förfogande.

I går 9/12 fattade grundskolechef Lars Romanus beslut om samtycke till evakuering av Jumkil skola till Bälinge skola efter samverkan med de fackliga organisationerna. Uppsala kommuns skolfastighetsbolag kommer den 14 december att fatta det formella beslutet om evakueringens lokalisering. 

Det fattades också beslut om att ändra skolstrukturen på Jumkils skola och Åkerlänna skola till F-5 från och med läsåret 16/17. Det innebär att elever i så väl år 5 som år 6 på respektive skola kommer att bjudas in till skolval 15.e januari 2016.

10 december 2015