Pågående renoveringsarbete under hösten

Här hittar du information om det pågående arbetet med Bälinge skola.

Vi får många frågor om skolsituationen i Bälinge. Frågorna handlar framför allt om skolans nuvarande skick, att en del av undervisningen från hösten flyttas från paviljongen till skolans övriga lokaler och hur det kan påverka lärande och trivsel. Vi arbetar nu med att skapa så bra lösningar som möjligt för alla elever och personal.

Här på hemsidan kommer du fortlöpande få information om förbättringsåtgärderna i skolan och planerna framåt.

Uppdaterad information om Bälinge skola 14/6-23

I frågor-och-svar dokumentet (PDF, 133 KB) hittar du svar på de vanligaste frågorna om skolan. Vi uppdaterar informationen löpande.

Nu finns ett uppdaterat frågor och svar-dokument och även ett dokument med beskrivning av Skolfastigheters åtgärdsplan.
Dokumenten hittar du här på hemsidan Statusbesiktning (PDF, 148 KB)

Frågor och synpunkter

Har du frågor och synpunkter ber vi dig mejla balinge.skola@uppsala.se.
Detta för att vi vill samla alla frågor och synpunkter på ett ställe samt fördela frågorna till den som bäst kan svara.

Bakgrund

Planläggningen för en helt ny skola i Bälinge från förskoleklass till årskurs nio är nu i gång. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 22 juni 2023 att ge planbesked för en ny detaljplan som ska möjliggöra detta. Går planen igenom planprocessen, beräknas den nya skolan kunna byggas med start år 2025-2026 och inflyttning kan då bli aktuellt höstterminen 2029. Bälinge skolas verksamhet kommer preliminärt att bli kvar i nuvarande lokaler fram till 2029 för att sedan flytta in i den nybyggda skolan vid Ekebykorset under tiden som gamla Bälinge skola sedan rivs och återuppbyggs i ny form.

Renovering pågår

Beslutade arbeten i paket B är klara eller pågående. Relativt krävande och omfattande åtgärder har hanterats och utförts under sommaren. Att förhålla sig till pågående verksamhet och säkerhet för elever och personal har begränsat framdriften till viss del och projektet har dessutom stött på oväntade konstruktionsmässiga utmaningar som påverkat tidsplanen. 
 
Nu tar arbetet med nästa steg av projektet vid, paket C, och som vi informerat om tidigare kommer C-paketet att löpa vidare under 2024. Paketet ska projekteras och planeras, startmöte för detta äger rum den 12 september. Samtliga åtgärder i paket C presenteras på kommande föräldramöte den 18 september. 
 
Den senaste veckan har det inkommit frågor och synpunkter som vi besvarar här: 
 
Dörrar  
I de fall där dörrar släppt från gångjärnen har det visat sig ha orsakats av en felaktig uppställning. Dörrarna är oavsett i dåligt skick och nya är beställda till hela hus 4 och kommer att monteras under vecka 44 och 45. 
  
Toaletter  
Stoppen i toaletterna är alla knutna till samma toalett och vi kommer nu undersöka orsakerna för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.  
 
Inomhusmiljö  
De brister som fanns i OVK:n är åtgärdade. Rapporter om fysiska symptom relaterade till den fysiska miljön hanteras enligt rutin och följs upp regelbundet tillsammans med rektor, skolfastigheter, skyddsombud, HR-partner och verksamhetsområdeschef. Utöver de statusbesiktningar som är genomförda angående inomhusmiljön sedan tidigare genomförs kompletterande utredningar och åtgärder vid behov.  
  
Skolgård  
Då avvecklingen av modulerna försenades har arbetet med gården inte kunnat påbörjas. Asfaltering, staket, lekutrustning och andra åtgärder för att skapa en trivsam skolgård ingår i C-paketet.  
 
Matsal 
Under vecka 34 och 35 har köket tagit emot matleveranser från andra skolor, då torktiden för vissa moment i renoveringen tagit längre tid än väntat. Under denna period har eleverna ätit på papptallrikar. Nu är kök och diskrum färdigställda liksom toaletterna vid matsalen.

 

Det här händer under nästa termin (uppdaterat 22/12).

Vi fortsätter renoveringen av Bälinge skola

Skolfastigheter bedriver sedan våren 2023 ett större underhållsprojekt av Bälinge skola. Renoveringen är uppdelad i tre delar, där den första avslutades i våras, det andra steget nu är avklarat och slutfasen startar i januari 2024. Renoveringsarbeten kommer fortgå i olika delar av skolan och i utemiljön under hela nästa år.

Det nyss avslutade B-paketet i renoveringsprojektet har främst handlat om åtgärder i matsalen och köket (hus 2), men också omfattat installation av nya brandlarm på fastigheten. Renoveringsåtgärder har också genomförts i hus 1 (trä och textilslöjd), hus 3 (idrottshallen) och i hus 4 (gamla skolbyggnaden) har samtliga ytterdörrar bytts ut.

Sista etappen i renoveringen av Bälinge skola börjar i januari
Skolfastigheter startar i början av januari upp det avslutande C-paketet, vilket är uppdelat i tre olika arbetsområden och berör samtliga byggnader, samt förbättringar av skolgården. Planerade åtgärder bygger dels på utfallet av genomförda statusbesiktningar, men baseras också på önskemål och synpunkter från skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Några exempel på innehållet i C-paketet är; ytskiktrenovering, fasadarbeten, takbyten, byten av golvmattor, totalrenovering av personaldusch/wc i idrottshall samt underhåll av entréer.

Skolfastigheter påbörjar under vecka 3 åtgärder av skolans expedition (hus 4), vilken utryms i slutet av vecka 2. Efter att renoveringen av expeditionen är färdigställd, kommer övriga personalutrymmen under en kortare period att flyttas in i den åtgärdade expeditionsdelen.

Korttidsevakuering till nya moduler på skolgården i olika steg
Inför kommande renovering av den nya skolbyggnaden (hus 5), behöver all verksamhet i lokalerna evakueras. Nya skolmoduler kommer placeras på skolgården och kan stå på plats fram till 31 december 2024. Under vecka 3 börjar förberedelser av marken för den nya moduluppställningen, vilken beräknas kunna monteras på plats under vecka 5. De nya modulerna kommer omfatta fyra klassrum, med kapacitet att rymma alla elever från den nya skolbyggnaden. I ett första steg planeras tillträde till modulerna under vecka 8 (sportlovet) med beräknad start av skolverksamhet i de nya lokalerna i samband med vecka 9.

Eleverna kommer att bedriva sin skolverksamhet i modulerna fram till sommarlovet och sedan kunna flytta tillbaka till det nyrenoverade hus 5. I samband med sommarledigheten, påbörjas invändiga åtgärder i hus 4 samt idrottshall och senare till hösten planeras start för omfattande renovering av hus 1 (slöjden). Modulerna finns fortsatt tillgängliga som alternativa lokaler för skolans verksamhet fram till årsskiftet 2024/2025.

Åtgärder och förbättringar i utemiljön
Med start till sommaren, kommer också Bälinge skolas utemiljö att genomgå stora förändringar. Skolfastigheters projekt kommer att samverka med en landskapsarkitekt och workshops, där elever och personal har möjlighet att delta och påverka skolgården. Under sommaren kommer ett nytt staket monteras mot busshållplatsen vid skolans huvudentré, alla hårda ytor ska få ny asfalt och komplettering av utrustning kommer att monteras på lekytor.

Det här händer under vecka 26 (Uppdaterat 20 juni)

 • Personalrummet (del av hus 5) är nu möblerat och klart att användas. 
 • I övrigt kommer projektet att fortsätta med både skolgård- samt inomhusarbeten under sommaren.
 • Nästa nyhetsbrev kommer i början på augusti.

                          G L A D   S O M M A R!

 

Det här händer under vecka 24 & 25 (Uppdaterat 13 juni)

 • Byggarbeten med undertakskompletteringar och belysning i personalrummet (del av hus 5) pågår. Återgång av verksamheten till personalrummet är planerad till mitten av vecka 25. Renoveringsåtgärder i kopieringsrum, kapprum och toaletter i korridoren mellan personalrummet och den nya delen av skolan (hus 5) planeras att genomföras under sommaren.
 • Byggarbeten i idrottslärarnas kontorslokal samt arbete med ombyggnad av vakuumtoaletter till vattentoaletter i idrottshallen pågår.
 • Takarbeten pågår vid idrottshallen (hus 3).
 • Arbete med ombyggnad av vakuumtoaletter till vattentoaletter i kapprummet i matsalen (hus 2) planeras att starta vecka 27.
 • Evakuering av hus 4 (gamla delen av skolan) planeras ske under vecka 24. Målnings- och elarbeten i huset påbörjas under vecka 25. Ventilationsarbeten i dessa klassrum planeras också att pågå parallellt med byggarbeten.
 • Markarbeten på skolgården pågår.
 • Evakuering av hus 1 (slöjd) pågår. Invändiga byggarbeten planeras starta under vecka 32 i samband med takarbeten. Utvändigt målningsarbete är klart.

Det här händer under vecka 23 & 24 (Uppdaterat 7 juni)

 • Byggarbeten med målning och golvbeläggning i personalrummet (del av hus 5) pågår
 • Byggarbeten i idrottslärarnas kontorslokal pågår.
 • Takarbeten pågår vid idrottshallen (hus 3).
 • Byggarbeten i hus 4 (gamla delen av skolan) planeras att starta i slutet av vecka 25.
 • Markarbeten på skolgården pågår.
 • Utvändiga målningsarbeten på Hus 1 (slöjd) pågår.

 

Det här händer under vecka 22 & 23 (Uppdaterat 31 maj)

 •  Byggarbeten med målning och golvbeläggning i personalrummet (del av hus 5) pågår.
 • Byggarbeten i idrottslärarnas kontorslokal pågår. Arbetet med montering av ny avloppsledning är klart. Resterande avloppsarbeten i sporthallen planeras till vecka 28.
 • Takarbeten pågår vid idrottshallen (hus 3).
 • Avloppsarbeten med toaletterna vid kapprummet i matsalen (hus 2) planeras att starta under vecka 26.
 • Byggarbeten i hus 4 (gamla delen av skolan) planeras att starta i slutet av vecka 25.
 • Markarbeten på skolgården börjar vecka 23, mestadels rörande basketplanen. Byggstaket monteras runt det arbetsområdet för att möjliggöra utförandet av markarbeten (se bilden nedan).
 • Utvändiga målningsarbeten på Hus 1 (slöjd) pågår.

imagemjkmm.png

 

Det här händer under vecka 21 & 22 (Uppdaterat 24 maj)

 • Byggarbeten i personalrummet (del av hus 5) pågår.
 • Byggarbeten i idrottslärarnas kontorslokal pågår. Arbetet sker i samordning med verksamheten. Även takarbeten pågår.
 • Förslaget på åtgärder för skolgården har nu godkänts och projektet kommer inom kort att kunna påbörja arbeten i utemiljön. Målning av lekytor på asfalt pågår och arbeten med montering av klätterställningsutrustning samt byggnation av basketplan kommer att
  prioriteras. Markentreprenören kommer som ett första steg att montera byggstaket runt berörda ytor i utemiljön så att de sedan kan påbörja arbetet med åtgärder under vecka 22.
 • Utvändiga målningsarbeten på Hus 1 (slöjd) pågår.

 

Det här händer under vecka 20 & 21 (Uppdaterat 21 maj)

 • Byggarbeten i personalrummet (del av hus 5) har påbörjats.
 • Rivningsarbeten i idrottslärarnas kontorslokal pågår. Utförandet av arbetet sker i samordning med verksamheten. Byggarbeten planeras påbörjas under vecka 21. Även takarbeten pågår.
 • Granskning och budgetering av förslag på åtgärder för skolgården är nästan klara. En situationsplan kommer att presenteras inom kort i kommande brev. Målning av lek på asfalt,
  montering av klätterställningsutrustning och byggnation av basketbollplan kommer att prioriteras.
 • Byggboden som idag står mellan matsalen och idrottshallen kommer att tas bort under vecka 21. Två nya byggbodar kommer i stället att monteras bredvid modulerna, som ni kan se på bilden nedan.
 • De invändiga renoveringsarbetena i hus 4 (den gamla delen av skolan) planeras att påbörjas under vecka 24, direkt efter skolavslutningen. Samordning pågår mellan projekt och verksamhet inför evakuering av berörda klassrum.
 • De två felanmälda ytterdörrarna i hus 4 (den gamla delen av skolan) åtgärdas under vecka 20. Alla dörrstopp kommer också att justeras/åtgärdas, alternativt bytas ut. All dörrautomatik på ytterdörrar kommer att tas bort (bortsett från dörren till matsalen) och istället kommer vanliga dörrstängare att monteras. Arbetet med ytterdörrar planeras att utföras under sommarlovet för att undvika risk för tillbud.

imagelx2dn.png

Det här händer under vecka 19 & 20 (Uppdaterat 10 maj)

 • Borttagning av sand och grus runt hus 4 (gamla delen av skolan) kommer att ske under vecka 19.
 • Verksamheten kommer att flytta tillbaka till hus 5 (den nya delen av skolan) under vecka 19. Byggstaketet som blir kvar är runt byggcontainern och sopcontainern.
 • Personalrummet kommer att evakueras i början av vecka 20 så att renoveringsarbeten ska kunna påbörjas i den delen av hus 5.
 • Rivningsarbeten i idrottslärarnas kontorslokal pågår. Utförandet av arbetet sker i samordning med verksamheten. Byggarbeten påbörjas under vecka 20. Även takarbeten pågår.
 • Granskning och budgetering av förslag på åtgärder för skolgården pågår. En situationsplan kommer att presenteras inom kort i kommande brev.
 • Byggboden som idag står mellan matsalen och idrottshallen kommer att tas bort under vecka 20 eller 21. Totalentreprenören kommer i stället att montera två nya byggbodar bredvid modulerna som ni kan se på bilden nedan. Etableringsflytten är nödvändig för att möjliggöra
  utförandet av skolgårdsarbete.

imagettoia.png

 

Det här händer under vecka 18 & 19

 • Takarbeten pågår i den gamla delen av skolan (hus 4). Demontering av kvarvarande byggställning kommer att ske under vecka 19.
 • Verksamheten kommer att flytta tillbaka till hus 5 (den nya delen av skolan) i slutet av vecka 19. Byggstädning planeras att genomföras under vecka 19. Byggstaketet kommer att demonteras under vecka 19, byggstaketet som blir kvar är runt byggcontainern och sopcontainern.
 • Personalrummet planeras evakueras i början av vecka 20 så att renoveringsarbeten ska kunna påbörjas i den delen av hus 5.
 • Rivningsarbeten i idrottslärarnas kontorslokal pågår. Utförandet av arbetet sker i samordning med verksamheten. Takarbetet i idrottshallens höga del planeras att påbörjas nästa vecka.
  Byggställning kommer att monteras under vecka 19 vid den lilla sporthallen för att takarbeten kan utföras.
 • Granskning och budgetering av förslag på åtgärder för skolgården pågår. Mer information om åtgärder av skolgården kommer i senare brev.

 

Det här händer under vecka 17 & 18 (Uppdaterat 26 april)

 • Takarbeten pågår i den gamla delen av skolan (hus 4). Demontering av byggställning planeras till vecka 18.
 • Målningsarbeten och elarbeten pågår i hus 5 (den nya delen av skolan).
  Golvläggningsarbetet är nu klart. Återmontering av dörrkarmar och foder är också pågående. Verksamheten kommer att flytta tillbaka till lokalerna i början av vecka 20. Byggstädning planeras att genomföras under vecka 19.
 • Rivningsarbeten i idrottslärarnas kontorslokal planeras att påbörjas under vecka 18. Utförandet av arbetet sker i samordning med verksamheten. Slutfasen av målningsarbeten i omklädningsrummen pågår.
 • Takarbetet i idrottshallens höga del planeras att påbörjas under vecka 18. Då flyttas byggstaketet från hus 4 och monteras runt sporthallens höga del.
 • Granskning och budgetering av förslag på åtgärder för skolgården pågår. Projektet planerar att kunna påbörja vissa arbeten i utemiljön redan under maj-juni. Entreprenören planerar tillsammans med verksamheten vilka asfaltmålningar (lekytor) som ska prioriteras. Mer
  information om åtgärder av skolgården kommer i senare brev.

 

Det här händer under vecka 16 & 17 (Uppdaterat 19 april)

 • Takarbeten pågår i den gamla delen av skolan (hus 4). Demontering av byggställning planeras till vecka 18. De invändiga renoveringsåtgärderna planeras kunna börja under vecka 25. Projektet planerar nu, i samordning med verksamheten, för kommande
  klassrumsevakuering. Mer information om renoveringens omfattning kommer i senare brev.
 • Målningsarbeten, elarbeten och golvläggning av nya mattor pågår i hus 5 (den nya delen av skolan). Återmontering av dörrkarmar och kapprumsinredning är också pågående. Verksamheten kommer att flytta tillbaka till lokalerna i början av vecka 20.
 • Rivningsarbeten i idrottslärarnas kontorslokal planeras kunna börja under vecka 20. Planering av arbetet sker i samordning med verksamheten. Målningsarbeten pågår. Ett trapptorn i form av byggställning är nu monterat vid idrottshallens fasad för att möjliggöra
  att takarbetet i idrottshallens höga del ska kunna påbörjas.
 • De vakuumtoaletter i idrottshall och matsal som inte fungerar, kommer att byggas om till vattentoaletter under sommaren.
 • Granskning och budgetering av förslag på åtgärder för skolgården pågår. Projektet planerar att kunna påbörja vissa arbeten i utemiljön redan under maj-juni. Mer information om åtgärder av skolgården kommer i senare brev.

 

Det här händer under vecka 15 & 16 (Uppdaterat 12 april)

 • Takarbeten i den gamla delen av skolan (hus 4) och idrottshallen (hus 3) pågår.
 • Rivningsarbeten i idrottslärarnas kontorslokal påbörjas inom kort. Planering av arbetet sker i samordning med verksamheten. Målningsarbeten i omklädningsrummen pågår.
 • Målningsarbeten, elarbeten och golvläggning av nya mattor i hus 5 (den nya delen av skolan) pågår. Montering av undertak planeras att påbörjas vecka 16.
 • Planeringen av åtgärder av läckaget i systemet för vakuumledningstoaletterna har påbörjats.
 • Landskapsarkitekten har presenterat ett första utkast på förslag till åtgärder för skolgården. Granskning och utvärdering pågår.

 

Det här händer under vecka 13 & 14 (Uppdaterat 28 mars)

 • Renoveringsarbeten i källaren i hus 4 (expedition) är nu klara. Verksamheten börjar flytta tillbaka onsdagen den 3 april. Byggstaketets placering kommer att anpassas inför det att inflyttningen sker (se bifogad blid nedan).
 • Takarbeten i den gamla delen av skolan (hus 4) och idrottshallen (hus 3) pågår.
 • Rivningsarbeten i idrottslärarnas kontorslokal påbörjas inom kort. Planering av arbetet sker i samordning med verksamheten.
 • Målningsarbeten i hus 5 (den nya delen av skolan) och golvläggning av nya mattor pågår.
 • Utredning kring åtgärder av läckaget i systemet för vakuumledningstoaletterna pågår. Projektet utreder även möjligheten att bygga om vakuumtoaletter till vattentoaletter i matsal och idrottshall. Mer information om det kommer efter att utredningen är klar.
 • Det finns idag två fungerade vattentoaletter i sporthallen, placerade i omklädningsrum 3 och 4.
 • Landskapsarkitekten ska inom kort presentera ett första utkast på förslag till åtgärder för skolgården. Projektledning och verksamhet kommer därefter att arbeta igenom förslaget.
 • Nästa informationsbrev skickas ut vecka 15.

image6whbp.png

 

Det här händer under vecka 12 & 13 (Uppdaterat 22 mars)

 • Renoveringsarbeten i källaren i hus 4 (expedition) beräknas vara klara till vecka 13. Återflyttning av verksamheten planeras ske inom kort.
 • Takarbeten i den gamla delen av skolan (hus 4) och idrottshallen (hus 3) pågår.
 • Målningsarbeten i hus 5 (den nya delen av skolan) och golvläggning av nya mattor pågår.
 • Utredning kring åtgärder av läckaget i systemet för vakuumledningstoaletterna pågår.
 • Det finns idag två fungerade vattentoaletter i sporthallen, i omklädningsrum 3 och 4.

Det här händer under vecka 11 & 12 (Uppdaterat 15 mars)

 • Målningsarbeten och läggning av klinkergolv i hall och toaletter i källaren i hus 4 (expedition) pågår.
 • Takarbeten i den gamla delen av skolan (hus 4) pågår.
 • Målningsarbeten i hus 5 (den nya delen av skolan) pågår. Golvläggning av nya mattor är planerad att starta vecka 12.
 • Under vecka 11 planeras montaget av nya akustikskivor i den lilla sporthallen (hus 3).
 • Tryckprovning av vakuumledningstoaletterna från matsalen och sporthallen ner till avstängningsventilen på skolan är genomförd. Vidareutredning pågår.
 • Det finns idag två fungerade vattentoaletter i sporthallen, i omklädningsrum 3 och 4.
 • Landskapsarkitekten har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på skolgården.


Det här händer under vecka 10 & 11 (Uppdaterat 8 mars)

 • Byggarbeten med golvläggning och återmontering av radiatorer i källaren i hus 4 (expedition) pågår. Läggning av klinkergolv i hall och toaletter planeras att påbörjas under vecka 11.
 • Takarbeten i den gamla delen av skolan (hus 4) pågår.
 • Arbetet med slipning av betonggolvet efter avslutat rivningsarbete i hus 5 (den nya delen av skolan) pågår. Även målningsarbeten har påbörjats.
 • Under vecka 11 planeras montaget av nya akustikskivor i den lilla sporthallen (hus 3).
 • Tryckprovning av vakuumledningstoaletterna från matsalen och sporthallen ner till avstängningsventilen på skolan (hus 5) planeras att genomföras i början av vecka 11. Projektet fokuserar nu på att utreda och lokalisera läckan i systemet. Mycket tyder på att läckaget finns under marken och inte under byggnaderna. Mer information om utredning och åtgärder kommer att följa med i kommande infobrev.
 • Det finns idag två fungerade vattentoaletter i sporthallen, i omklädningsrum 3 och 4.
 • Ett startmöte med landskapsarkitekten ägde rum den 6 mars. Landskapsarkitekten har nu fått underlag för att kunna påbörja sitt arbete med att succesivt ta fram ett förslagsmaterial. Planering av åtgärderna på skolgården har högsta prioritet. Utförandet kan dock komma att genomföras under två olika tidstillfällen, till våren och senare under sommaren. Även återställandet av ytan där modulerna står idag ingår i den fortsatta projekteringen, men återställningsarbetet kommer ske senare under hösten.
 • När det gäller den nya Bälingeskolan i Ekebykorset, arbetar projektet för fullt med såväl detaljplanearbetet som den tidiga projekteringen med syftet att genomföra de utredningar som behövs för att projektet ska kunna gå vidare till nästa skede. I dagsläget ser
  projektledningen att tidplanen följs.

 

Det här händer under vecka 9 & 10 (Uppdaterat 1 mars)

 • Byggarbeten med golvkonstruktion och målningsarbete i källaren i hus 4 (expedition) pågår.
 • Utredning av vakuumsystemet som inte fungerar idag, pågår.
 • Takarbeten i den gamla delen av skolan (hus 4) pågår.
 • Rivningsarbetet i hus 5 (den nya delen av skolan) pågår.
 • Montering av byggställning och byggstaket för takarbeten runt den låga delen av idrottshallen (hus 3) pågår och takarbeten påbörjas under vecka 10. På bilden nedan kan du se hur detta kommer att utformas.

  imagenuv4a.png

 

Det här händer under vecka 8 & 9 (Uppdaterat 22/2)

 • Byggarbeten med golvkonstruktion och spackling av väggar inför målningsarbetet i källaren i hus 4 (expedition) pågår.
 • Modulerna tas i drift från måndag vecka 9 med de klasserna från hus 5 (den nya delen av skolan).
 • Utredning av felet i de delar av vakuumsystemet som inte fungerar idag, pågår.
 • Målningsarbeten i idrottshallen (hus 3) pågår.
 • Montering av byggställning och byggstaket för takarbeten runt den gamla delen av skolan (hus 4) pågår och takarbeten påbörjas under vecka 9. Byggstaketet kommer att anpassas till entréerna så att både elever och personal kan fortsätta använda dessa som förut.
 • Rivning av befintliga golvmattor i hus 5 (den nya delen av skolan) påbörjas under vecka 9. Området kring hus 5, östra delen, spärras av. Båda befintliga entréerna (passagen) kommer dock att vara tillgängliga.
 • På bilden nedan kan du se hur detta kommer att utformas. imagez4c55.png

 

Det här händer under vecka 7 & 8 (Uppdaterat 16/2)

 • Byggarbete med golvkonstruktion i källaren i hus 4 (expedition) pågår.
 • Flytten från hus 5 (skolans nya del) till modulerna kommer att ske under vecka 8 så att den berörda verksamheten kan börja bedrivas i modulerna från och med vecka 9.
 • Byggstaketet runt modulerna och grusplanen tas bort fredag, vecka 7.
 • Vecka 8 inleder projektet med att utreda felet i de delar av vakuumsystemet som inte fungerar idag.
 • Målningsarbeten i idrottshallen (hus 3) pågår.
 • Montering av byggställning och byggstaket för takarbeten runt den gamla delen av skolan (hus 4) kommer att utföras under vecka 8, så att takarbeten sedan kan påbörjas vecka 9. På bilderna nedan ser du hur det kommer att utformas.

images6g3.png

imaged12gr.png

Det här händer under vecka 6 & 7 (Uppdaterat 9/2)

 • Bygg- och elarbeten i källaren i hus 4 (expedition) pågår. Golvkonstruktionen (Platongolv) kommer att påbörjas nästa vecka.
 • Det invändiga iordningställandet för skolverksamheten pågår i modulerna och beräknas vara klart i mitten av nästa vecka.
 • Målningsarbeten i idrottshallen (hus 3) planeras starta vecka 7. Detta efter samråd med idrottslärarna för att eventuella störningar i pågående verksamhet ska bli så små som möjligt. Eventuellt kan elarbeten ske parallellt i de rum som målningsarbeten utförs.
 • De delar av vakuumsystemet som inte fungerar idag planeras att undersökas inom kort, troligen under vecka 8.
 • Montering av byggställning för takarbeten runt den gamla delen av skolan (hus 4) planeras starta under vecka 8, så att takarbeten sedan kan påbörjas vecka 9.

Det här händer under vecka 5 & 6 (Uppdaterat 2/2)

 • Bygg- och elarbeten i källaren i hus 4 (expedition) pågår.
 • Transport och montering av skolmodulerna pågår. Byggstaketet över grusplanen, som nu används som transportled för modulerna, tas bort i mitten av nästa vecka.
 • Anslutningsarbeten för el, vatten och avlopp till modulerna kommer att utföras under vecka 6.
 • Det invändiga iordningställandet för skolverksamheten kommer också att påbörjas vecka 6 efter att modulerna är monterade.

 

Det här händer under vecka 4 & 5 (Uppdaterat 29/1)

 • Rivningsarbeten i källaren i hus 4 (expedition) är klart. Återställningsarbeten påbörjas under vecka 4.
 • Mark- och schaktarbeten för att förbereda marken för montering av de nya skolmodulerna pågår. Under vecka 5 kommer grundmaterial till modulerna att levereras och montering av grunden påbörjas. I mitten av veckan kommer modulerna att transporteras in och påbörja
  monteringen med hjälp av en mobilkran. Under transporten av modulerna kommer ett byggstaket att monteras över grusplan så att en transportväg kan säkerställas. Det staketet tas sedan bort. Iordningställande av moduler för verksamheten kommer att pågå vecka 6 till vecka 8.
 •  Projektet planerar att ta fram en luftledning för elkabel till modulerna, se bilden nedan. Under vecka 4 kommer sex betongfundament att ställas ut på skolgården. I början av vecka 5 monteras ett byggstaket inför arbete med belysningsmaster och elkabel. Arbeten med montaget av elkabel fram till moduluppställningsplatsen utförs under veckan. Byggstaket tas sedan bort

  imagewgr5i.png

 

Det här händer under vecka 3 & 4 (Uppdaterat 19/1)

 • Rivningsarbeten i källaren i hus 4 (expedition) pågår.
 • Mark- och schaktarbeten för att förbereda marken för montering av de nya skolmodulerna pågår.
 • Projektet planerar att inom kort ta fram en luftledning för elkabel till modulerna. Mer info kommer i kommande informationsbrev.

 

Det här händer under vecka 2 & 3 (Uppdaterat 12/1)

 • Den avslutande C-paketet påbörjas under vecka 3 med renoveringsåtgärder av skolans expedition (hus 4). På fredag vecka 2 kommer ett byggstaket att ställas i närheten av källaren vid hus 4. I början av vecka 3 kommer en sopcontainer att ställas ut inför kommande rivningsarbeten och byggstaketet att monteras. (Bild 1)
 • Under vecka 3 kommer ett ytterligare byggstaket att monteras runt arbetsområdet där de nya skolmodulerna ska placeras. Entreprenören kommer även att planera för kommande schaktarbeten som behövs för att ansluta avlopp och vatten till modulerna. (Schaktning kommer ske innanför rödmarkeringen i bild 2).
 • Renoveringens sista år innebär omfattande åtgärder, där löpande stängsling kommer ske kring skolans byggnader för att säkerställa allas säkerhet under den tid som arbeten pågår. Renoveringsarbeten kan komma att uppfattas som störande, men projektet kommer att
  fortsätta kommunicera löpande med skolan och göra vad som är möjligt för att minska störande moment. Information kommer fortsätta att skickas ut veckovis, parallellt med att avstämningar sker med skolans ledning.

Bild 1

image13gp.png

Bild 2

imagen9b75.png

Det här händer under vecka 50 & 51 (Uppdaterat 15/12)

 • En vattenavhärdare är nu i drift i hus 4. En vattenavhärdare är en typ av kemisk substans (filter) som används för att minska vattens hårdhet och därmed förhindra kalkbildning i avloppsystemet.
 • Startmöte för paket C i renoveringsprojektet har ägt rum och mer information kommer publiceras nästa vecka. 

Det här händer under vecka 49 & 50 (Uppdaterat 8/12)

 • Entreprenadavtalet för det tredje steget i renoveringsprojektet (C-paketet) är nu klart. Projektet är planerat att starta i mitten av januari. I början av projektet kommer entreprenören att använda samma byggbod som B-paketet hade. Ett startmöte med entreprenören är
  inbokat vecka 51.
 • Projektering av skolgården kommer att prioriteras högt i C-paketet och den planeras genomföras med några inledande workshops där barnen och skolan har möjlighet att delta och påverka den nya skolgårdens utformning. En landskapsarkitekt kommer att samverka med projektet i processen att skapa den nya skolgården. 
 • Projektet arbetar nu med att montera och komplettera ventilationsutrustning i delar av den gamla skolan (hus 4). Mer information om det kommer i kommande informationsbrev.
 • Problemet med att de nya dörrarna ställde upp sig själva, vilket gjorde det kallt inne i hallarna, är nu åtgärdat. Arbetsbrytaren till automatiken kopplades ur och efter det fungerar dörrarna som vanligt. Sensorerna till automatiken på dörrarna är känsliga och de tvingar upp dörren
  vid minsta rörelse.
 • Vikväggen i idrottshallen är nu återställd. Vikväggens funktion förhindrades eftersom spåret på golvet inte var rent från smuts.

Det här händer under vecka 48 & 49 (Uppdaterat 1/12)

Projektledningen kommer inom kort presentera en underhållsplan och en tidsplan för kommande renoveringsarbeten genom Uppsala kommuns digitala kanaler.

Det tredje steget i renoveringsprojektet, det så kallade C-paketet, kommer påbörjas efter årsskiftet och är uppdelat i tre olika arbetsområden:

a. Invändiga renoveringsåtgärder, såsom byte av ytskikt, målning och elarbeten.
b. Utvändiga renoveringsåtgärder, såsom takbyte, målning och fasadreparationer.
c. Skolgård, såsom nytt staket vid busshållplatsen, asfaltering och lekredskap.

 

Det här händer under vecka 47 & 48 (Uppdaterat 24/11)

 • Arbetet med att åtgärda läckageproblemet i vakuumledningen, uppströms mot idrottshallen och matsalen, kommer att genomföras så snart anlitad entreprenör för kommande renoveringsarbeten (C-paketet) etableras på plats
 • Återställning av den skadade asfaltytan framför Herrgårdhuset, som planerades att utföras under V 47, är nu tillfälligt pausad på grund av rådande väderlek, med kyla och snö. Det är i nuläget oklart när det planerade reparationsarbetet kan genomföras.
 • Problemet med vikväggen i idrottshallen är nu felanmält till berörd entreprenör.
 • Ett nytt friktionslager på idrottshallens sportgolv planeras att monteras i början av januari för att ge mattan en mer halkfri funktion. Reparation av befintliga skador ingår i detta arbetsmoment.
 • Ett planeringsmöte mellan totalentreprenör, projektledning, Uppsala kommun och verksamhet ägde rum under vecka 47. Vid mötet presenterades en preliminär tidplan och deltagarna har nu kommit överens om hur arbetsflödet ska gå till. Det finns fortfarande några
  återstående detaljer att hantera innan tidplanen kan förankras fullt ut. Starten av steg C i projektet beräknas kunna ske efter årsskiftet. Projektledningen kommer inom kort presentera en underhållsplan och en tidsplan för kommande renoveringsarbeten genom Uppsala kommuns digitala kanaler.

Det här händer under vecka 46 & 47: (Uppdaterat 17 november)

 • Beslagning av de nya stålpartierna/entrédörrarna fortsätter även nästa vecka.
 • Toalettvagnarna runt hus 4 kommer att tas bort nästa vecka. Projektet planerar för fortsatta arbeten med att åtgärda läckageproblemet i den kvarvarande vakuumledningen uppströms mot idrottshallen och matsalen.
 • Återställning av den skadade asfaltytan framför Herrgårdhuset genom ny asfalt planeras att genomföras inom kort.
 • Gällande de kommande renoveringsarbetena (det så kallade C-paketet), har projektledningen fått information om att planen godkänts. Ett samordnings/planeringsmöte med berörda intressenter är inbokat nästa vecka. Därefter kan projektledningen presentera både en underhållsplan och en tidsplan för kommande arbeten.

 

Det här händer under vecka 45 & 46: (Uppdaterat 10 november)

 • Montering av de nya stålpartierna/entrédörrarna pågår. Beräknas vara klar nästa vecka.
 • Arbeten med att åtgärda problemet med vakuumtoaletterna pågår. En ny ventil som avgränsar skoltoaletterna (hus 4) har installerats på huvudstamledningen och testats med godkänt resultat. Det betyder att toaletterna i byggnaden 4 kan användas igen. Efter den
  utvecklingen kommer toalettvagnarna runt hus 4 att tas bort. Återställning av den drabbade markytan kommer att genomföras under nästa vecka. Projektet fokuserar nu på att utreda och åtgärda läckageproblemet i den kvarvarande vakuumledningen uppströms mot
  idrottshallen och matsalen.
 • Komplettering av isolering i taket över matsalen planeras att genomföras inom kort. Detta för att minska värme- och energiförlusterna i huset.

 

Det här händer under vecka 43 & 44:  (Uppdaterat 27 oktober)

 • Elarbeten med brandlarm pågår.
 • Arbeten med att åtgärda problemen med vakuumtoaletterna pågår.
 • Montering av de nya stålpartierna/entrédörrarna till den gamla skoldelen (hus 4) och huvudentrén till kapprummet/matsalen påbörjas nästa vecka.
 • Komplettering av isolering i taket över matsalen planeras att genomföras inom kort. Detta för att minska värme- och energiförlusterna i huset.

Det här händer under vecka 42 & 43: (Uppdaterat 20 oktober)

 • Byggarbeten i personalrummet i kök/matsal beräknas vara klara under nästa vecka.
 • Elarbeten med brandlarm pågår.
 • Planering av de kommande renoveringsarbetena, C-paketet pågår.
 • Arbeten med att åtgärda problemen med vakuumtoaletterna pågår. Under nästa vecka kommer byggentreprenören att utföra de relevanta mark och- rörarbeten som behövs för att kunna täta läckor i rören och så småningom kunna ta toaletterna i drift.
 • Natten till tisdagen - vecka 42 - vandaliserades några av de utställda toalettvagnarna. Speglarna i toalettutrymmena togs ner, kastades på marken och krossades. Översvämmande handfat, nedtagna lampkupor, blöta toalettrullar och lossnade vattendunkar blev också ett resultat av denna skadegörelse.

Det här händer under vecka 41 & 42:
(Uppdaterat 13 oktober)

 • Byggarbeten i personalrummet i kök/matsal pågår.
 • Elarbeten med brandlarm pågår.
 • Planering av de kommande renoveringsarbetena, C-paketet pågår.
 • Arbeten med att åtgärda problemen med vakuumtoaletterna pågår. Felsökningen visade att rören hade mycket kalkbeläggningar och en läcka upptäcktes efter att rören genomgått en syratvätt. Åtgärder för att täta rören kommer att utföras inom kort. Under tiden erbjuds
  utställda toalettvagnar för att kompensera för bristen på toaletter.


Det här händer under vecka 40 & 41:
(Uppdaterat 6 oktober)

 • Byggarbeten i personalrummet i kök/matsal pågår.
 • Gällande de kommande renoveringsarbetena (det så kallade C-paketet), så har projektet presenterat ett utkast till underhållsplan och budget för att få godkännande att gå vidare. Parallellt arbetar vi med tidsplanering.
 • Installation av nya fläktar i ventilationsaggregat för gymnastiksal planeras inom kort.
 • Planering om montering av klätterställning pågår.
 • Syratvätten av vakuumledningarna för avloppet genomfördes i fredags förra veckan. Den rensningen gick bra och en hel del kalkavlagringar har tagits bort. Det verkar dock vara så att kalkavlagringarna i systemet hade en tätande funktion på ett eller flera ställen. Dialog med
  entreprenör om lösningar pågår i detta nu.
 • En läcka i avloppsrören är funnen och kommer åtgärdas skyndsamt. Fortsatt felsökning av systemet pågår.


Det här händer under vecka 39 & 40
(Uppdaterat 29 september)

 • Omklädningsrummet i idrottshallen är klart att användas från och med måndag nästa vecka. Duschväggar har även monterats till det andra omklädningsrummet.
 • Byggarbeten i personalrummet i kök/matsal pågår. Skolan har nyligen informerat projektet att del av utrymmet ska användas av verksamheten. Beskedet har medfört extra byggarbete för att anpassa det aktuella rummet inför kommande verksamhet.
 • Gällande de kommande renoveringsarbetena (det så kallade C-paketet), så pågår kalkylarbete och tidsplanering. Ett första utkast till tidplan tas fram under vecka 40. Mer information om C-paketet följer i kommande informationsbrev.
 • I samband med studiedagen 29/9, genomförs syratvätt/rengöring av vakuum spilledningen.
 • Projektet planerar att montera en klätterställning på en del av ytan där modulerna tidigare stod. Denna klätterställning ska användas som utgångspunkt för vidare planering och färdigställande av skolgården. Projektering av skolgården planeras att genomföras under projektets gång med några inledande workshops där barnen och skolan har möjlighet att delta.Det här händer under vecka 38 & 39: (Uppdaterad 22 september)

 • Återställning av omklädningsrummet i idrottshallen pågår. Den beräknas vara klar under nästa vecka.
 • Byggarbeten i personalrummet i kök/matsal beräknas vara klar under nästa vecka.
 • I matsalen pågår arbete med kompletteringar och justeringar på de punkter som uppmärksammades vid synen/besiktningen.
 • Gällande de kommande renoveringsarbetena (det så kallade C-paketet), så arbetar vi nu med kalkylarbete och tidsplaneringen. Projektet kommer att kommunicera mer tydlig information i de kommande informationsbreven.
 • Orsaken till förekommande problem med vakuumtoaletter är flera. Det handlar dels om vattenhårdhet (stora mängder kalk i vattnet), samt att avloppsrören är trånga och att föremål kastas i toaletterna. Den stickprovsfilmning som genomförts där det största problemet uppstått, visade att det nästan var totalt stopp i röret. Åtgärder som nu vidtas är; monteringav avhärdningsfilter på inkommande vattenledning, rengöring/rensning av avloppsledningssystemet och byte av ledningar utomhus vid behov.

Det här händer under vecka 37 & 38: (Uppdaterad 15 september)

 • Återställning av omklädningsrummet i idrottshallen pågår.
 • Byggarbeten i personalrummet i kök/matsal pågår. Dessa beräknas vara klara under vecka 38.
 • I slutet av vecka 36 genomförde projektledning och entreprenör en gemensam syn/genomgång av det utförda arbetet som ingår i B-paketet. Entreprenören har börjat både att komplettera och justera de arbetsmoment som uppmärksammades vid synen.
 • I stort är B-paketets renoveringsarbeten nästan klara. Bytet av ytterdörrarna (hus 4 och matsal) samt omklädningsrummets återställning är de delar som återstår.
 • Projektet har börjat planera nästa renoveringsskede, C-paketet. Det första mötet med entreprenören ägde rum den 12 september på plats. C-paketet måste projekteras, budgeteras och schemaläggas innan projektledningen kan ge ytterligare information kring dess innehåll och tidplan.

 

Det här händer under vecka 36 & 37 (uppdaterad 8 september)

 • Återställning av omklädningsrummet i idrottshallen pågår, beräknas vara klar i början av vecka 39.
 • En del installationsarbete med brandlarmet fortsätter även nästa vecka.
 • Byggarbeten i personalrummet i kök/matsal pågår.
 • Nya ytterdörrar är beställda till hela hus 4 och till entrén till kapprummet i matsalen. Planeras att monteras under veckor 44 och 45.

Det här händer under vecka 35 & 36 (uppdaterad 4 september)

 • Ytskiktsarbeten och installationsarbeten i diskrummet är klara denna vecka. Diskmaskinen kan tas i drift från fredag vecka 35.
 • I köket återstår det att montera bänk och hyllor samt lite arbete med brandlarmet,
  men köket kan tas i drift måndag vecka 36
 • Toaletterna i kapprummet tas i drift måndag vecka 36.
 • Återställning av omklädningsrummet i idrottshallen pågår.
 • En del installationsarbete med brandlarmet fortsätter även nästa vecka.
 • Byggarbeten i personalrummet i kök/matsal påbörjas vecka 36.
 • Ett skärmtak utanför idrottshallens entré kommer att monteras under vecka 36.

Det här händer under vecka 34 & 35 (Uppdaterad 8 september) 

 • Toaletterna i kapprummet tas i drift nästa vecka. 
 • Ytskiktsarbeten i diskrummet pågår.  
 • Installationsarbeten i diskrummet kommer att utföras nästa vecka så att diskmaskinen kan tas i drift. 
 • Återställning av omklädningsrummet i idrottshallen pågår. 
 • Köket ska få matleveranser från andra skolor även vecka 35. 
 • Ytskiktsarbeten i toaletterna i kapprummet är klara. El och rörinstallationer pågår i dessa utrymmen. 
 • Mattläggning i kökets omklädningsrum, kontor och förråd i kök är klar.
 • Läggning av klinkergolv i passage och utanför frysrummet är klar. 
 • Installation av brandlarm pågår. 
 • Arbeten med toaletter i slöjdbyggnaden är klara. 
 • Ytskiktsarbeten i diskrummet pågår. 
 • Matsalen och kapprummet togs i bruk i onsdags. 
 • Återställning av omklädningsrummet i idrottshallen pågår. 
 • Nytt skärmtak utanför idrottshallens entré kommer att monteras. 
 • Ny luftridå som skapar en temperaturavskiljande luftspärr ska monteras i idrottshallens korridor. 
 • Under vecka 34 och eventuellt 35 kommer köket att ta emot matleveranser från andra skolor. Under denna period kommer engångstallrikar och bestick att användas tills det att diskrummet är färdigställt. 

Det här händer under vecka 32 & 33:
(uppdaterad 11 augusti)

 • Målningsarbetet i matsalen är klart. Det pågår i toaletterna i kapprummet och kontoret.
 • Golv i kökets omklädningsrum, kontor och förråd i kök har spacklats inför mattläggning.
 • Städning av köket pågår.
 • Arbetet med golvlister i matsalen är klart.
 • Tätskiktsarbeten i de rum där klinkergolv ska läggas pågår.
 • Installation av brandlarm pågår. 
 • Dörrar till toalettgruppen i kapprummet har bytts ut.
 • Asfaltsåterställning av kulverten är klar.
 • Läggning av matta på golv i kontoret och omklädningsrummet utförs under veckan.
 • Återställning av omklädningsrummet i idrottshallen har påbörjats.
 • Återställning av toaletterna i kapprummet fortsätter även nästa vecka.
 • Städning av matsal och kapprum kommer att fortlöpa under veckan.
 • Måndag-tisdag nästa vecka flyttas möblerna in i matsalen. Från och med onsdag kommer eleverna att kunna äta i matsalen.
 • Under vecka 33, 34 och eventuellt 35 kommer köket att ta emot matleveranser från andra skolor. Under denna period kommer engångstallrikar och bestick att användas tills det att diskrummet är färdigställt.
 • Modulerna är borta och projektering gällande lekutrustning på gården kommer att påbörjas.
 • Akustiker har inkommit med förslag på ljuddämpande åtgärder som skolan ska ta ställning till.
 • På skolan pågår ett intensivt arbete med att möblera och ställa iordning klassrummen inför skolstart.

Det här händer under vecka 31 och 32 (uppdaterad 4 augusti)

 • Målningsarbetet i matsalen, toaletterna i kapprummet och kontoret pågår.
 • Montering av kylrummet pågår.
 • Elarbeten pågår.
 • Installation av brandlarm har påbörjats.
 • Läggning av matta på golv i kontoret och omklädningsrummet pågår.
 • Asfaltsåterställning av kulverten kvarstår.
 • Avfuktningsprocessen i duschrummet i idrottshallen pågår.
 • Målning av korridor i hus 4 pågår.
 • Utbyte av uttjänta torkskåp i hus 4 och 5 pågår.
 • Montering av nya skohyllor i hus 4 och 5 påbörjas under nästa vecka.

Det här händer under vecka 30 och 31 (uppdaterad 28 juli)

 • Målningsarbetet i kapprummet är klart.
 • Målningsarbetet i matsalen, toaletterna i kapprummet och kontoret pågår.
 • Montering av kylrummet pågår.
 • Elarbeten i frys- och kylrum har påbörjats.
 • Läggning av matta på golv i kontoret och omklädningsrummet pågår.
 • Asfaltsåterställning av kulverten kvarstår.
 • Avfuktningsprocessen i duschrummet i idrottshallen pågår.


Det här händer under vecka 29 och 30 (uppdaterad 24 juli)

 • Syllbyte och återställning av väggar i kontoret och diskrummet är klara
 • Montering av frys är klar, montering av kylrummet pågår
 • Målningsarbetet i matsalen, kapprummet och kontoret pågår
 • Uppbyggnad av nytt golv i toaletterna och städ i kapprummet är klar
 • Läggning av matta på golvet i matsalen är klar, det pågår i kontoret och omklädningsrummet
 • Asfaltsåterställningar av kulverten kvarstår
 • Avfuktningsprocessen i duschrummet i idrottshallen pågår
 • Expeditionen är iordningställd och kommer att möbleras under vecka 30.

Det här händer under vecka 28 och 29 (uppdaterad 14 juli)

 • Syllbyte och återställning av väggar i det nya frysrummet är klara
 • Syllbyte och återställning av väggar i kontoret och diskrummet pågår
 • Byggnation av nya innerväggar i diskrum för att uppfylla krav enligt branddokumentation, är klar
 • Markarbeten med nya skrapgaller vid matsalen och skolans entré är klara
 • Montering av frys är klar, montering av kylrummet pågår
 • Målningsarbetet i matsalen och kaprummet pågår
 • Målningsarbetet i kökets omklädningsrum är klart
 • Uppbyggnad av nytt golv i diskrum är klar
 • Uppbyggnad av nytt golv i toaletterna och städ i kapprummet pågår
 • Läggning av matta på golvet i matsalen, kontoret och omklädningsrummet pågår
 • Grävning av kulverten för brandlarmet är klar, asfaltsåterställningar kvarstår
 • Avfuktningsprocessen i duschrummet i idrottshallen pågår
 • Återställning av fuktskadade väggar i de två toaletterna i slöjd är klar
 • Montering av ny kompisgunga är klar.

 

 

 

 

 

 

20 juni 2024